Cookie Consent by Free Privacy Policy website EnCor Funds

Často kladené otázky

Co je to fond kvalifikovaných investorů FKI?
Je nástrojem investování pro kvalifikované investory, který se řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jeho hlavní předností je zvýhodněné zdanění ve výši 5 %. V porovnání s klasickými terminovanými a spořícími účty umožňuje Investorům osvobození od daně z příjmu (v případě držení akcií fondu po dobu 3 let).
Kdo je kvalifikovaný investor?
Kvalifikovaný investor je osoba, která 1) učinila čestné prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splacené investice do tohoto fondu odpovídá ekvivalentní částce alespoň 125,000 Eur v Kč nebo 2) částce 1,000,000 Kč jestliže administrátor fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby prostřednictvím Investičního dotazníku důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Jaká je minimální investice?
Minimální investice do Encor Funds je dle zákona minimální hranice stanovena na 1,000,000 Kč, která musí být splněna po celou dobu investice.
Jaký je doporučený investiční horizont?
3 roky. Pokud investor drží akcie po dobu minimálně 3 let, je zisk z jejich prodeje osvobozen od daně z příjmu 15 %.
Jakým způsobem mohu investovat do fondu, tj. upsat akcie?
Musíte uzavřít Smlouvu o úpisu investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů prostřednictvím svého poradce. Předtím je nutné předložit správci fondu (AVANT IS) následující dokumenty, které Vám poskytne Váš poradce:
a. Identifikační a kontrolní dotazník
b. Investiční dotazník (pouze v případě investice do výše ekvivalentu 125,000 Eur (cca 3.25 milionu Kč)
c. Čestné prohlášení investora
d. Prohlášení o daňové rezidenci (pouze v případě cizích daňových rezidentů)
S jakými dokumenty by se měl potenciální klient seznámit před úpisem akcií fondu?
a. Stanovy Fondu Encor Funds SICAV
b. Statut Podfondu Fixed Income Strategy
c. Sdělení klíčových informací (KID) pro Podfond Fixed Income Strategy
Tyto dokumenty Vám budou předány vašim poradcem. Jsou také dostupné na stránkách fondu sekci Pro investory.
Za jakou cenu je úpis proveden?
Úpis je proveden za cenu stanovenou k poslednímu dni měsíce, ve kterém byly připsány peníze investora na účet fondu.
Jak často je vyhlašována cena akcie?
Akcie fondu je oceňována na měsíční bázi, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce.
Lze investovat pravidelně nebo pouze jednorázově?
Frekvence investování není omezena s tím, že první investice musí být minimálně 1,000,000 Kč. Minimální následná investice je 100,000 Kč.
Jak se dozvím, že úpis akcií fondu proběhl v pořádku?
Obdržíte výpis od administrátora fondu, společnosti AVANT IS.
Kde se dozvím, jak se mé investici daří?
Investorům je každý měsíc posílán report fondu (elektronicky), kde je uvedena hodnota akcie a výkonnost fondu.
Kde najdu, jaké investice fond aktuálně obsahuje?
Složení fondu společně s dalšími hlavními parametry je uvedeno v měsíčním reportu fondu zasílaném investorovi.
Kdo rozhoduje o tom jak fond investuje?
Investice fondu schvaluje Investiční výbor, který je složen ze zástupců obhospodařovatele fondu a jeho majitele.
Je fond zajištěn proti kurzovým ztrátám?
Fond investuje většinu prostředků do korunových dluhových cenných papírů. V případě investic do cenných papírů v cizích měnách, fond eliminuje měnové riziko tím, že zajišťuje tyto pozice proti pohybům směnných kurzů.
Jak je to se zdaněním u fyzických osob při investování?
V současné době je časový test, tzn. doba mezi nabytím a prodejem akcií fondu, 3 roky. V případě splnění časového testu je prodej osvobozen od daně z příjmu fyzických osob (15 %). Doporučujeme se poradit se svým daňovým poradcem.
Jaké poplatky jsou s investováním spojené?
1. Jednorázový vstupní poplatek max. 3 % z objemu investice.
2. Poplatek za správu a ostatní náklady související s provozem fondu se promítají do výkonnosti investice (v současnosti celkem 1.16 % p.a.). Tyto položky nejsou účtovány investorovi, ale jsou hrazeny přímo fondem.
3. Výstupní poplatek je 0 % p.a. za každých okolností.
Co je „Poplatek za správu“ a jakým způsobem je placen?
Poplatek za správu (také “Management fee“) je placen fondem správcovské společnosti (AVANT IS) na měsíční bázi a promítá se přímo do ceny akcie.
Jak často a rychle si mohu své vložené peníze vybrat zpět?
Prodávat akcie lze jednou za měsíc s tím, že peníze jsou připsány na váš účet nejpozději 30 dní po konci kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost k odkupu (v souladu se statutem podfondu).
Jakým způsobem mohu prodat akcie fondu?
Je nutné podat Žádost o odkup prostřednictvím Vašeho poradce.
Existuje systém kompenzace investorů v případě platební neschopnosti fondu?
Investice do FKI není zajištěna, stejně jako v případě klasických podílových fondů.
Mohu v průběhu investování změnit svoji adresu (trvalého bydliště, kontaktní)?
Ano, změny je nutné nahlásit skrze svého poradce.

Často kladené otázky

Co je to fond kvalifikovaných investorů FKI?
Je nástrojem investování pro kvalifikované investory, který se řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jeho hlavní předností je zvýhodněné zdanění ve výši 5 %. V porovnání s klasickými terminovanými a spořícími účty umožňuje Investorům osvobození od daně z příjmu (v případě držení akcií fondu po dobu 3 let).
Kdo je kvalifikovaný investor?
Kvalifikovaný investor je osoba, která 1) která učinila čestné prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splacené investice do tohoto fondu odpovídá ekvivalentní částce alespoň 125,000 Eur v Kč nebo 2) částce 1,000,000 Kč jestliže administrátor fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby prostřednictvím Investičního dotazníku důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Jaká je minimální investice?
Minimální investice do Encor Funds je dle zákona minimální hranice stanovena na 1,000,000 Kč, která musí být splněna po celou dobu investice?
Jaký je doporučený investiční horizont?
3 roky. Pokud investor drží akcie po dobu minimálně 3 let je zisk z jejich prodeje osvobozen od daně z příjmu 15 %.
Jakým způsobem mohu investovat do fondu, tj. upsat akcie?
Musíte uzavřít Smlouvu o úpisu investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů prostřednictvím svého poradce. Předtím je nutné předložit správci fondu (AVANT IS) následující dokumenty, které Vám poskytne Váš poradce:
a. Identifikační a kontrolní dotazník
b. Investiční dotazník (pouze v případě investice do výše ekvivalentu 125,000 Eur (cca 3.25 milionu Kč)
c. Čestné prohlášení investora
d. Prohlášení o daňové rezidenci (pouze v případě cizích daňových rezidentů)
S jakými dokumenty by se měl potenciální klient seznámit před úpisem akcií fondu?
a. Stanovy Fondu Encor Funds SICAV
b. Statut Podfondu Fixed Income Strategy
c. Sdělení klíčových informací (KID) pro Podfond Fixed Income Strategy
Tyto dokumenty Vám budou předány vašim poradcem. Jsou také dostupné na stránkách fondu sekci Pro investory.
Za jakou cenu je úpis proveden?
Úpis je proveden za cenu stanovenou k poslednímu dni měsíce, ve kterém byly připsány peníze investora na účet fondu.
Jak často je vyhlašována cena akcie?
Akcie fondu je oceňována na měsíční bázi, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce.
Lze investovat pravidelně nebo pouze jednorázově?
Frekvence investování není omezena s tím, že první investice musí být minimálně 1,000,000 Kč. Minimální následná investice je 100,000 Kč.
Jak se dozvím, že úpis akcií fondu proběhl v pořádku?
Obdržíte výpis od administrátora fondu, společnosti AVANT IS.
Kde se dozvím, jak se mé investici daří?
Investorům je každý měsíc posílán report fondu (elektronicky), kde je uvedena hodnota akcie a výkonnost fondu.
Kde najdu, jaké investice fond aktuálně obsahuje?
Složení fondu společně s dalšími hlavními parametry je uvedeno v měsíčním reportu fondu zasílaném investorovi.
Kdo rozhoduje o tom jak fond investuje?
Investice fondu schvaluje Investiční výbor, který je složen ze zástupců obhospodařovatele fondu a jeho majitele.
Je fond zajištěn proti kurzovým ztrátám?
Fond investuje většinu prostředků do korunových dluhových cenných papírů. V případě investic do cenných papírů v cizích měnách, fond eliminuje měnové riziko tím, že zajišťuje tyto pozice proti pohybům směnných kurzů.
Jak je to se zdaněním u fyzických osob při investování?
V současné době je časový test, tzn. doba mezi nabytím a prodejem akcií fondu, 3 roky. V případě splnění časového testu je prodej osvobozen od daně z příjmu fyzických osob (15 %). Doporučujeme se poradit se svým daňovým poradcem.
Jaké poplatky jsou s investováním spojené?
1. Jednorázový vstupní poplatek max. 3 % z objemu investice.
2. Poplatek za správu a ostatní náklady související s provozem fondu se promítají do výkonnosti investice (v současnosti celkem 1.16 % p.a.). Tyto položky nejsou účtovány investorovi, ale jsou hrazeny přímo fondem.
3. Výstupní poplatek je 0 % p.a. za každých okolností.
Co je „Poplatek za správu“ a jakým způsobem je placen?
Poplatek za správu (také “Management fee“) je placen fondem správcovské společnosti (AVANT IS) na měsíční bázi a promítá se přímo do ceny akcie.
Jak často a rychle si mohu své vložené peníze vybrat zpět?
Prodávat akcie lze jednou za měsíc s tím, že peníze jsou připsány na váš účet nejpozději 30 dní po konci kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost k odkupu (v souladu se statutem podfondu).
Jakým způsobem mohu prodat akcie fondu?
Je nutné podat Žádost o odkup prostřednictvím Vašeho poradce.
Existuje systém kompenzace investorů v případě platební neschopnosti fondu?
Investice do FKI není zajištěna, stejně jako v případě klasických podílových fondů.
Mohu v průběhu investování změnit svoji adresu (trvalého bydliště, kontaktní)?
Ano, změny je nutné nahlásit skrze svého poradce.

EnCor Funds SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com/informace.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s., Údolní 1724/59, Praha 4 – Braník.

GDPR Důležité informace Změnit nastavení cookies