Cookie Consent by Free Privacy Policy website EnCor Funds

Základní informace o Fondu

Název EnCor Fixed Income Strategy Podfond, EnCor Funds SICAV, a.s.
Právní forma Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
ISIN fondu CZ0008043106
Datum vzniku 11. ledna 2018
Investiční strategie Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů
Měna CZK
Cílený výnos 7-8 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích)
Platba výnosů Výnosy budou reinvestovány
Vstupní poplatek 0-3 % z hodnoty investice
Poplatek za správu 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu
Náklady fondu (TER) Do 1,2 % p.a.
Druh cenného papíru Zaknihované investiční akcie
Minimální investice 1 000 000 Kč
Oceňování K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce
Zpětný odkup Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní
Administrátor AVANT, investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor Ernst & Young, s.r.o.
Orgán dohledu Česká národní banka

Klíčové informace

Název EnCor Fixed Income Strategy, EnCor Funds SICAV a.s.
Právní forma Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
ISIN fondu CZ0008043106
Datum vzniku 11. ledna 2018
Investiční strategie Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů
Měna CZK
Cílený výnos 7-8 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích)
Platba výnosů Výnosy budou reinvestovány
Vstupní poplatek 0 - 3 % z hodnoty investice
Poplatek za správu 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu
Náklady fondu (TER) Do 1,2 % p.a.
Druh cenného papíru Zaknihované investiční akcie
Minimální investice 1 000 000 Kč
Oceňování K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce
Zpětný odkup Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní
Administrátor AVANT, investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor Ernst & Young, s.r.o.
Orgán dohledu Česká Národní Banka

Dokumenty ke stažení

Měsíční zprávy fondu

EnCor Funds SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com/informace.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s., Údolní 1724/59, Praha 4 – Braník.

GDPR Důležité informace Změnit nastavení cookies