Základní informace o Fondu

Název EnCor Fixed Income Strategy Podfond, EnCor Funds SICAV, a.s.
Právní forma Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
ISIN fondu CZ0008043106
Datum vzniku 11. ledna 2018
Investiční strategie Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů
Měna CZK
Cílený výnos 3-4 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích)
Platba výnosů Výnosy budou reinvestovány
Vstupní poplatek 0-3 % z hodnoty investice
Poplatek za správu 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu
Náklady fondu (TER) Do 1,2 % p.a.
Druh cenného papíru Zaknihované investiční akcie
Minimální investice 1 000 000 Kč
Oceňování K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce
Zpětný odkup Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní
Obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Orgán dohledu Česká národní banka

Dokumenty ke stažení

Měsíční zprávy fondu

Klíčové informace

Název EnCor Fixed Income Strategy, EnCor Funds SICAV a.s.
Právní forma Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
ISIN fondu CZ0008043106
Datum vzniku 11. ledna 2018
Investiční strategie Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů
Měna CZK
Cílený výnos 3 - 4 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích)
Platba výnosů Výnosy budou reinvestovány
Vstupní poplatek 0 - 3 % z hodnoty investice
Poplatek za správu 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu
Náklady fondu (TER) Do 1,2 % p.a.
Druh cenného papíru Zaknihované investiční akcie
Minimální investice 1 000 000 Kč
Oceňování K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce
Zpětný odkup Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní
Obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor KPMG a.s.
Orgán dohledu Česká Národní Banka

Dokumenty ke stažení

Měsíční zprávy fondu

EnCor Funds SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou, nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com.V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podíl- níkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.
GDPR Důležité informace